×
ဤ App အား အခမဲ့ Download ရယူပါ။
×
profile banner

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home2/cp508933/public_html/www-yourfitster-com/wp-content/themes/ns-yourfitster/single-shop.php on line 119
ဆက်သွယ်ရန်

No-12, Parami Road, Beside Parami Hotel ,
Mayangone, Yangon

ဖုန်းနံပါတ် - 09 777 998838, 09777998848

၀န်ဆောင်မှုများ
Thread Lift
Filler

Smooth out lines around nose and mouth (a.k.a. marionette lines, smile lines (nasolabial folds, and parentheses)

Cheeks Augmentation

Temple Augmentation

Diminish vertical lip lines

Plump & enhance the lips

Non-surgical rhinoplasty ( Nose-shaping)

Chin Augmentation

Smooth out a chin crease Improve symmetry among facial feature

Hand Volume restoration

Improve symmetry among facial feature

PRP Treatment

Platelet derived growth factor ( PDGF (aa,bb,ab))

Transforming growth factor ß,alpha(TGF-(ß ,alpha)

Vascular endothelial growth factor (VEGF)

Epidermal growth factor(EGF):

Insulin-like growth factor(IGF I,II)

Fibroblast growth factor (FGF)

Reduction in fine lines and wrinkles

Enhancement of skin texture and tone

Enhancement of depressed scarring left by previous acnes or other injuries

Tightening of skin and improvement in skin laxity

Improvement of creepy skin such as neck , chest

Generation of new collagen fibers

Improve the hair growth

BOTOX

Reducing the wrinkles such as; Glabellar lines (Frown), Lateral canthal lines (Crow’s feet) and Nasoglabellar lines (Bunny lines), lipstick lines, Dimpled chin

Neck skin tightening

Facial contouring: V-Shape program (Jaw width reduction)

Facial skin tightening and pores reduction

Reducing Hyperhydrosis esp armpits

HIFU

Slimmer jaw line

Reduced wrinkles and fine lines

Pore reduction

Tighter and smoother skin

Jowls reduction

Reduced double chin

Lifted neck Skin tone improvement

Aura Facial Glow Treatment

Fine lines and wrinkles

Enlarged pore

Poor skin tone

Loss of elasticity and firmness

Hyperpgimentatation

Oil and congestion

Advanced signs of aging

Double Chin Reduction

Double Chin Reduction

Through MesoFat injections,

Threadlifts,

HIFU Lift and /or

Botox Lifting Techniques.

ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများ

My Aura Aesthetic Clinic မှ ထုတ်ကုန်များ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ

လိပ်စာတည်နေရာ
My Aura Aesthetic Clinic

No-12, Parami Road, Beside Parami Hotel

ဆိုင်လိပ်စာ
My Aura Aesthetic Clinic

No-12, Parami Road, Beside Parami Hotel

09 777 998838

ပရိုမိုးရှင်းများ
ဆောင်းပါးများ
ဗွီဒီယိုများ

My Aura Aesthetic Clinic မှ ဗီဒီယိုများ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ