×
ဤ App အား အခမဲ့ Download ရယူပါ။
×
profile banner

"SK Aesthetics clinic is set up with well experienced "dermatologists". Plus, SK clinic is offering wonderful modernized treatments such as, IPL Hair Removal, PRP, Filler, Vitamin C Facial and Face Lift by SK Ultra HIFU etc."

"Say Yes To New Skin"
ဖွင့်ချိန်-ပိတ်ချိန်
  • Open Daily : 11:00 am - 7:00 pm
  • Wednesday & Public Holidays
ဆက်သွယ်ရန်

Building 4/2, Room 2, Shwe Ohn Pin Housing 4,
Yankin, Yangon

ဖုန်းနံပါတ် - 09404022288

၀န်ဆောင်မှုများ
Slimming Drip

For weight control & weight loss

SK Premium Vitamin C Facial

For whitening, brightening and anti-aging

Non-Surgical Face Lift by SK Ultra HIFU

Painless

No Downtime

Non-Surgical Face Lift

Skin Tightening

Double Chin Fat Reduction

Pore Minimizing

IPL Hair Removal
PRP

For Skin rejuvenation and acne scars

Filler

High Quality Products

Performed by certified Aesthetic Doctors

SK Premium Facial
Smile Line Filler

High Quality Products, Performed by Aesthetic Doctors

Tear Trough Filler

High Quality Products, Performed by Aesthetic Doctors

Thread Lifting

Advanced Korean Thread Lifting Technique

High Quality FDA approved Threads

Nose Reshaping(Thread Lifting)

High Quality Products, Performed by Aesthetic Doctors

Fat Dissolve Injection
Chin Filler

High Quality Products (Juvederm, Neuramis, Bellast)

Lip Filler

High Quality Products (Juvederm, Neuramis, Bellast)

Botox

High Quality Products, Performed by Aesthetic Doctors

Acne Scar Treatment

For Various Acne Scars & Post-acne Pigmentation

Acne Treatment

For various types of Acne

Chemical Peeling
Skin Nutrient Injection

For Healthy Glow Skin

Collagen Brightening Injection

High Quality Products

Follow Up
Consultation
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများ

SK Aesthetics မှ ထုတ်ကုန်များ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ

လိပ်စာတည်နေရာ
SK Aesthetics

Building 4/2, Room 2, Shwe Ohn Pin Housing 4

ဆိုင်လိပ်စာ
SK Aesthetics

Building 4/2, Room 2, Shwe Ohn Pin Housing 4

09404022288

ပရိုမိုးရှင်းများ
ဆောင်းပါးများ
ဗွီဒီယိုများ

SK Aesthetics မှ ဗီဒီယိုများ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ