×
ဤ App အား အခမဲ့ Download ရယူပါ။
×
profile banner

"Warmly Welcome To The SPA Signature ! You will be nurtured and cared by our certified and experienced therapist, as you are more than just a customer, you are a part of our family."

"Best Family Spa. Relax the Mind. Renew the Body. Revive the Soul."
ဖွင့်ချိန်-ပိတ်ချိန်

Open Daily : 11:00 am - 10:00 pm

ဆက်သွယ်ရန်

No.21B, Nat Mauk Yeik Thar Street,
Tamwe, Yangon

ဖုန်းနံပါတ် - 09253334441

၀န်ဆောင်မှုများ
Normal Oil Massage

Improves Blood Circulation, Relieves Stress & Muscle Tension.

Herbal Ball Hot Compress Massage

Relaxing, Blood Circulation, Release Back Pain, Joint Pain & Muscles Pain, Nourish The Skin, Reduce Weight & Anti-Cellulite.

Head & Shoulders Massage

Relief from Neck & Shoulders Pain/Stiffness, Improve Circulation of Blood & Oxygen to muscles & the brain, Possible Promotion of hair growth, Relaxation of scalp tissues, Reduction of anxiety, Promotion of concentration, clear thinking & alertness.

Ear Candling

Removal of ear wax, build up & debris from ear canal, Relief of pressure in cases of sinusitis, headaches, migraines, congestion, ear infections, help hearing aids function more efficiently by cleaning ear canal.

Waxing (Under Arm / Half Leg / Bikini)

Removes the hair from the roots, Results last up to 4 weeks, Decreases hair growth over time, Hair grows back thinner & softer, Exfoliates skin leaving it smooth.

Shampoo

Soft, Smooth & Shiny.

Maincure/ Pedicure

Improves the health of your nails, De-stress, Increases blood circulation, Keeps hands and feet smooth and soft.

Facial Treatment

Exfoliation, Scrubbing, Cleansing & Moisturizing.

Body Scrub (Sea Salt/ Coffee/ Turmeric)

Removes dead skin cells, Evens skin tone, Improves Circulation, Helps reduce cellulite, Helps reduce redness in stretchmarks, Helps reduce body acnes, leaves the skin soft & moisturised.

Aroma Oil Massage

Lowers blood pressure, Improves circulation, Relieves stress & muscle tension, Assists with pain management, Increases flexibilty & rang of motion, Alleviating depression, Helps in injury recovery & prevention, Promotes overall good health & well being.

Body Massage

Releif from stress and muscle tension, Relief from aches and pains, Improved circulation, Unblocking and balancing of energy flow, Detoxification of the internal organs, Improved Alignment, Increased Flexibility and range of motion.

Foot Massage

Relieve pain, Relieve stress & fatigue, Improve Blood Circulation, Rejuvenate & Feel Relaxed.

ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများ

The Spa Signature မှ ထုတ်ကုန်များ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ

လိပ်စာတည်နေရာ
The Spa Signature

No.21B, Nat Mauk Yeik Thar Street

ဆိုင်လိပ်စာ
The Spa Signature

No.21B, Nat Mauk Yeik Thar Street

09253334441

ပရိုမိုးရှင်းများ

The Spa Signature မှ ပရိုမိုးရှင်းများ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ

ဆောင်းပါးများ
ဗွီဒီယိုများ