×
ဤ App အား အခမဲ့ Download ရယူပါ။
×
profile banner

"An affordable and fuss free spa that focuses on sophisticated modernity and complete relaxation."

"The Best Place To Relax, Unwind & Recharge"
ဖွင့်ချိန်-ပိတ်ချိန်

Open Daily : 10:00 am - 10:00 pm

ဆက်သွယ်ရန်

GA 36 Pearl Condo, Tower C/D, Along Road Kabaye Pagoda Road,
Yankin, Yangon

ဖုန်းနံပါတ် - 09455053425

၀န်ဆောင်မှုများ
V SIGNATURE MASSAGE

Indulge in a full body massage from head to toe to soothe away the tension and stress of the day. Using our select choice of natural ingredients,coupled with our signature massage technique for a truly de-stressing and unforgettable experience.

ACUPRESSURE MASSAGE

An oil free body massage experience with our therapists working on specific acupressure points of your body, revitalizing fatigue and soreness to recharge and rebalance your body’s yin and yang.

FOOT MASSAGE

Drift away gently as we give your feet the treatment it fully deserves by working on energy zones on the feet to rebalance the body’s Qi.

FOOT REFLEXOLOGY

A therapeutic treatment working on a specific spots on the feet to detox the body and mind,synchronizing energy and wellness from within you.

TRADITIONAL BURMESE MASSAGE

Burmese Massage is a harmonious marriage of techniques from Thailand,India, and China which focuses on the deep layers of muscle tissues. The effect is immediately relaxing and followed by a series of yoga-styled stretching movements to relax the muscles,release tension and invigorate the organs.

ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများ

V Spa မှ ထုတ်ကုန်များ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ

လိပ်စာတည်နေရာ
V Spa

GA 36 Pearl Condo, Tower C/D, Along Road Kabaye Pagoda Road

ဆိုင်လိပ်စာ
V Spa

GA 36 Pearl Condo, Tower C/D, Along Road Kabaye Pagoda Road

09455053425

ပရိုမိုးရှင်းများ

V Spa မှ ပရိုမိုးရှင်းများ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ

ဆောင်းပါးများ
ဗွီဒီယိုများ

V Spa မှ ဗီဒီယိုများ တင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ