×
ဤ App အား အခမဲ့ Download ရယူပါ။
×
ကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်နိုင်သော Video များ
လက်မောင်းကြွက်သား Diamond Push Up လေ့ကျင့်ခန်း

လက်မောင်းကြွက်သား Diamond Push Up လေ့ကျင့်ခန်း

လက်မောင်းကြွက်သား Push Up လေ့ကျင့်ခန်း

လက်မောင်းကြွက်သား Push Up လေ့ကျင့်ခန်း

Jumping Jacks လေ့ကျင့်ခန်း

Jumping Jacks လေ့ကျင့်ခန်း

Knee Up လေ့ကျင့်ခန်း

Knee Up လေ့ကျင့်ခန်း

Split Squat လေ့ကျင့်ခန်း

Split Squat လေ့ကျင့်ခန်း

Full Squat လေ့ကျင့်ခန်း

Full Squat လေ့ကျင့်ခန်း

Step Board လေ့ကျင့်ခန်း (၂)

Step Board လေ့ကျင့်ခန်း (၂)

Step Board လေ့ကျင့်ခန်း (၁)

Step Board လေ့ကျင့်ခန်း (၁)

ဗိုက်ကြွက်သား Leg Raise လေ့ကျင့်ခန်း

ဗိုက်ကြွက်သား Leg Raise လေ့ကျင့်ခန်း

ဗိုက်ကြွက်သား Abdominal Crunches လေ့ကျင့်ခန်း

ဗိုက်ကြွက်သား Abdominal Crunches လေ့ကျင့်ခန်း